دلت که ابری می شود...

چشمانت که بارانی می شود...

طوفانی می شوم!

همیشه آفتابی بمان...

که به شوق تو می خواهم پرواز را بیاموزم، آسمان من!