نمی دانم کجا شنیده بودم که اشک مرهم هر دردی است!

... و چه زخمیست، زخم این روزها...

که قرنها اشک، مرهمش نمی شود!