کاش می دانستی آنچه نمی گویی...

 

 روزی برای من حسرت و برای تو پشیمانی به یادگار خواهد گذاشت!

 

کاش می دانستی ...

 

تا ابد در حسرت نگفته هایت می مانم!