حرفها دارم برای گفتن...

اما قفل سکوت بر لب زده ام...

نکند نامحرمی بشنود...

و همین رویا را هم از من بگیرد...

رویای داشتن تو را !!!