....

کسی چه می داند... شاید روزی زیباتر شوم...زیباتر!

آنقدر زیبا که تمام زشتی هایم را فراموش کنی.