و چه ساده متهم می کنیم دیگران را...

و چه قضاتی هستیم ما که بی هیچ شاهد و مدرکی محکوم می کنیم!!!!!