پیش از این هیچگاه دوست دار تنهایی نبودم...

اما نمی دانم چه شده که این روزها...

دلم می خواهد تنها باشم تا آغوش لحظه هایم پر شود از حضور تو!