غمگین و تنها

خسته از فهمیدنها و فهمیده نشدنها

جرعه جرعه جام زندگی را سر می کشم

طعم غم را در کام لحظه هایم حس می کنم.