...

هوای دلی را کردن...

یا دلی را هوایی کردن...

"دل" می خواهد!!!