حال که مرهمی بر زخم دلم نمی گذارید،

حداقل...

نمکدانها را بشکنید و نمک بر زخمم نپاشید!