خدایا...

تمام غمهایم را فقط بر دوش تو... گریه می کنم!

فریادهایم را فقط برای تو... درگوشی می گویم!

بگو که می شنوی!!!!!!!