آنقدر برای آمدنت... بهانه می آوری

و برای نیامدنت دلیل...

که به نبودنت عادت می کنم!!!