....

....

.....

عشق یعنی من به اندازه ی تمامِ نبودنِ تو، تنها هستم!