وقتی حتی کلمات را هم به بازی میگیری....

 دلم میخواهد گلوی جمله هایت را بگیرم و آنقدر بفشارم که.... دیگر نتوانند دروغ بگویند!