کاش میدانست ... که دل بی صدا می شکند... بی صدا تر از یک بغض....