به بهانه ی دوست داشتن...

×××××××××××

 

این روزها  دلم می گیرد... بی بهانه!

و عجیب جای بهانه گیری هایت خالیست!