گریز من از تو... شاید گریزی عاشقانه است...

می گریزم از تو تا باور نکنم هنوز هم با دیدنت... فرو میریزد این دل!!!