دلم میخواهد... دست خودم را بگیرم و ببرم جایی دور ...خیلی دور... رها کنم و تنها برگردم!!!