کاش هرگز تلنگر بیداری،  بلور رؤیا را نمی شکست

 و کابوس حقیقت را بدون حضور تو به رخ لحظه هایم نمی کشید.