قانون من دیگر آنچه
قلبم گواهی می دهد نیست

قانون من در هیاهوی
تو گم شده!!!