و در هجمه ی گرمای تابستان

خاطرات آن روز زمستانی همچنان با من است...

و من...

می خواهم آن روز را از تقویم بیرون بکشم

و همان روز را هزار بار زندگی کنم!