(... و باز قدر خواهیم یافت در شب قدر)

 

امشب ...

سر برشانه ی مهربانی ات،

یک سال اندوه را، خواهم گریست!