با خیلی چیزها، خیلی فاصله دارم؛

با "خودم" اما... چند قدم بیشتر!