چراغ این دل، مدتهاست که خاموش است!

احساسم بوی کهنگی می دهد،

بوی نان بیات!

و تو انگار تنور دلت تازه روشن شده...

چه عطری دارد نان تازه!