وقتی با صاعقه ی بغض من...

هنوز هم دلت توفانی می شود...

این یعنی ...

باران عشق هنوز هم می تواند ببارد!