این روزها
بهانه ای ابری کافیست

تا دو رود از
کویر گونه هایم بگذرد!