نمی دانم چه زمانی از این آدمها محبت قرض کرده ام...

 

که هر چه به آنها محبت می کنم، باز هم بدهکارم!!!