هنوز هم بیشمارند لحظه هایی که آغوششان حجم نبودنت را کم می آورد!!