چگونه کتاب پُر برگ نگاهت را بخوانم...

 وقتی زبان چشمانت را نمی دانم؟!