"یاد تو از سقف تنهایی ام می چکد

و آنقدر دلم پر می شود

که با بهانه ای ابری

دو رود از حوالی پنجره ام می گذرد!"