باز آمدی...

با کوله باری از گلایه به سویم آمدی...

وقتی رفتی کوله بارت خالی شده بود و دل من پُر...

چگونه سنگینی این همه گلایه را بر دوش لحظه هایم می پسندی؟