کاش می‌دانستیم که

نه هر باده‌نوشی نشانِ بی‌هوشی است

و

نه هر خاموشی، نشانِ فراموشی!