... و در آینه ی زلال اشکهایم

 

تصویر اندوهم را بنگر!!!