لحظه ها بی تفاوت از کنار دل چشم انتظار من میگذرند...

روزها،هفته و هفته ها،ماه میشوند و ماهها پوزخندزنان به انتظار من، سال شدنشان را جشن می گیرند..

و نگاهم هنوز منتظر است... منتظر مسافری است که گویی قصد آمدن ندارد!