... و من روزها و ماههاست که به انتظار شکوفه نشسته ام...

نفس بهاری ات را کم دارم..