همه را بخوان

واژه به واژه مرا

سطر به سطرم را

به پایانم که رسیدی

چشمانت بی شک بارانی خواهد بود

و دلت ابری

داستان غریبی دارم

عاشقانه ای غمگین.