اشک بر مژگانم قندیل بسته...

قلم در دستانم منجمد شده و حرف در گلویم...

چند زمستان دیگر باید بگذرد تا بهار من فرا برسد؟!!!