تنهایی برای هر کس مفهومی دارد...اصلا تنهایی به تعداد آدمها،تعریف متفاوت دارد!
اما به نظر من...
  تنهایی هر کس به اندازه بغضهای فروخورده اش است...
به تعداد کلمات نگفته اش...
به اندازه اشکهای نباریده اش...
تنهایی هر کس به تعداد آدمهایی است که باید در کنارش باشند و نیستند...
تنهایی هر کس به تعداد گوشهایی است که برای شنیدن غایب اند!
تنهایی هر کس به اندازه "دوستت دارم"هایی است که نشنیده است!!!

 

mehri_rouhi@