...و دستهایم را در دستهایت خواهم کاشت... جوانه خواهد زد "عشق"...

برف سالها انتظار را از موهایت خواهم تکاند... "بهار" خواهد شد...

...

و آنگاه که غنچه های لبخند بر لبانمان بشکفند... عطرآگین خواهد شد "فردا"...

و "دیروز" تنها عکسی سیاه و سفید خواهد بود در آلبوم خاطراتمان... با تصویر محو آدمهایی که دیگر نمی شناسیم!!!