گرمی دستانت را

سرخی لبهایت را

به فراموشی سپردم...

به گمانم ترکت کردم...مثل سیگار!!!

اما نمی دانم چرا هنوز هم وقتی غمگین و تنها می شوم

هوس کشیدن یک سیگار توی دلم جان می گیرد

انگشتان و لبهایم تیر می کشد!!!