تمام "دوستت دارم"ها را قطره قطره توی دلم می ریزم...

 

روزی سیل تو را خواهد برد!