گاهی گمان می‌کنی
گذر زمان خاکستری می‌شود بَر آتشِ خاطراتِ گذشته...
گمان می‌کنی خیلی چیزها فراموش شده‌اند...
اما...
یک موسیقی، یک شعر، یک خیابان، یک عطر...
گاهی نسیمی می‌شود برای جان گرفتنِ دوباره‌ی خاطراتِ خاکسترنشین...