چهارفصل در دلم غوغا می‌کنند...

آنگاه که احساسات خزان زده و قلب یخ زده ام
 در آغوش کلمات پر مهر تابستانی ات
 به شکوفه می نشینند.

آری...
بهاری می شوم با تو بی خزان!