و قندیل بسته اند قطرات اشک بر مژگانم...

در زمستان بی وفایی ها...