یک دسته از آدمهارا باید نگه داشت
نمی شود فراموش شان کرد
باید نگهشان داشت
اما در جایی خیلی دور
خیلی خیلی دور!

آنقدر دور که فقط یادت بماند که با تو چه کردند...
 یادت بماند که جایشان کجاست...
یادت بماند که هیچوقت نباید نزدیک شوند...
این دسته از آدمها باید باشند تا یادت بماند که "خارهای این زمانه با محبت گل نمی شوند!"