در نگاه ناباور ابرها چنان می بارم

که دست در دست باد از سرزمینم می گریزند...

از این پس مردم این دیار، "باران" را با من می شناسند!!!