باران و اشک و آینه

هر سه منم

ولی

تو از چه رو

ابر و بهانه و سنگی برای من؟