.....

گویی بر تن درخت من جوانه ای نخواهد روئید... شکوفه ای نخواهد خندید...

بهار از من رمیده...

و خزان..کابوس بی پایان من!!!