...

باز عقلم "دهقان فداکار" شد و با مشعلِ "منطق کوه فرو ریخته ی مشکلات را نشانم داد...

بیخود نبود که قطارِ دلم، بر ریلِ "عشق" متوقف شد!!!