این جنگ کی تمام میشود؟

کاش یکی برنده می شد...

عقلم یا قلبم...

می دانی... آخر باز هم...

باز هم بمباران شد دهکده ی وجودم، با هجوم کلمات عاشقانه...

بیچاره دلم جان می دهد آخر، زیر آوار این احساسات...